, ,

Препоръки за подобряване на достъпа до информация за незрящи и хора със зрителни увреждания

Достъпът до информация е основно право на всеки човек, но за много незрящи и хора с нарушено зрение това е огромно предизвикателство. Според Световната здравна организация около 285 милиона души в света имат някаква форма на зрително увреждане, от които 39 милиона са слепи. В Европа живеят около 30 милиона хора с нарушено зрение, от които 2,7 милиона са слепи. Тези хора се нуждаят от специални средства и услуги, за да имат достъп до информация, образование и комуникация и за да бъдат като всеки друг и да не се чувстват ощетени.

В различните европейски страни има различни нива на достъпност и качество на информацията за незрящи и хора с нарушено зрение. Някои страни имат добри законодателни рамки и практики, които гарантират равен достъп до информация, докато други изостават или не прилагат ефективно съществуващите закони. Някои от факторите, които влияят на достъпността, са: мястото на пребиваване, възрастта, полът, социално-икономическият статус, типът и степента на увреждането.

За да се подобри и оптимизира достъпът до информация за незрящи и хора с нарушено зрение в Европа и най-вече в България, предлагаме следните конкретни препоръки:

  • Да се приеме и приложи общоевропейски стандарт за уебдостъпност, който да гарантира, че всички публични и частни уебсайтове са направени така, че да могат да бъдат използвани от хора с различни видове зрителни увреждания. Този стандарт трябва да включва критерии за текст, графика, аудио, видео, навигация и интерактивност. Също така трябва да се предоставят алтернативни формати на информацията, като говорещ текст, Брайлово писмо или увеличен шрифт.
  • Да се разработят и подкрепят програми за цифрово обучение и включване на незрящи и хора с нарушено зрение, които да им помогнат да използват ефективно новите технологии и да имат достъп до онлайн ресурси. Тези програми трябва да включват обучение по компютърна грамотност, интернет безопасност, социални медии и други цифрови умения. Също така трябва да се предоставят подходящи устройства и софтуер за незрящи и хора с нарушено зрение, като например екрани четци, лупи или други говорещи устройства, достъп до новите сензорни технологии.
  • Да се насърчава и подпомага производството и разпространението на адаптирано съдържание за незрящи и хора с нарушено зрение, като например говорещи книги, Брайлови книги, аудио журнали или филми с аудио описание. Тези продукти трябва да бъдат достъпни в различни езици и жанрове, за да отговарят на разнообразните интереси и нужди на потребителите. Също така трябва да се улесни трансграничното обменяне на адаптирано съдържание между различните европейски страни и организации.
  • Да се повиши осведомеността и информираността на обществото за правата и потребностите на незрящи и хора с нарушено зрение, както и за ползите от достъпната информация за всички. Това може да се постигне чрез провеждане на кампании, семинари, изложби или други инициативи, които да популяризират добрите практики и да стимулират солидарността и сътрудничеството между различните заинтересовани страни. Също така трябва да се подкрепят организациите на незрящи и хора с нарушено зрение, които представляват техните интереси и защитават техните права.

Считаме, че тези препоръки ще допринесат за подобряване и оптимизиране на достъпа до информация за незрящи и хора с нарушено зрение в България, което ще им осигури по-добри възможности за образование, работа, култура и социално участие. А равният достът дава шанс за един съвсем друг стандарт на живот.

Материалът е подготвен в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0054 „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена  от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg

Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *