На 14.07.2022 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.025-0054-С01/14.07.2022 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление и Фондация Синергиа. Проектът „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от: публични, образователни и институции, свързани с пазара на […]

Read More →

В световен мащаб има много помощни средства за хората с увредено зрение, както и мобилни приложения, които улесняват тяхната работа, мобилност и проследяват здравословното им състояние. Въпреки това, едновременното използване на множество приложения и помощни средства за разпознаване и подпомагане на навигацията в заобикалящата среда е предизвикателство за незрящите. Главната цел на проект SoundVision е […]

Read More →

Globally, there are lot of aids for the visually impaired that assist them in everyday life, as well as mobile applications that facilitate their mobility, the accomplishment of labor related tasks as well as to track their health status and fitness. However, using multiple applications and aids simultaneously for recognizing and assisting navigation into surrounding […]

Read More →

Екипът на Фондация Синергиа проведе заключителна онлайн конференция по проекта „Да бъдем на една страница- гласът на незрящите“ на 31 януари 2022 от 13 часа. В срещата се включиха хора със зрителни увреждания, участници, партньори и приятели, журналисти и граждани. Беше направен обзор на проекта, представиха се постигнатите резултати и се обсъдиха посоките за бъдещо […]

Read More →

В Международния ден на белия бастун (15 октомври) от 13.00 ч. се проведе онлайн пресконференция, посветена на официалното откриване на информационно-медийния портал blinfo. Събитието bе отворено за журналисти, организации на и за хора с увреждания, представители на институции, както и приятели и партньори на фондация „Синергиа”.  BLINFO.bg е платформа, в която автори на съдържанието са млади […]

Read More →

Проектът “Да бъдем на една страница – гласът на незрящите” получи финансиране от Фонд Активни Граждани по схемата за финансиране на малки инициативи и тематични приоритети 3, 4 и 6, администрирани от Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и навременна информация за […]

Read More →