Spread the love

На 14.07.2022 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.025-0054-С01/14.07.2022 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление и Фондация Синергиа.

Проектът „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от: публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“ е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

“Предоставяне на достъп до информация за хора с увреждания” е една от мерките, включена в 4-тия Национален план за действие (2022–2024) на Р България в рамките на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Националният план се изпълнява от Съвет за координация на инициативата към МС на Р България.

Правото на достъп до информация на хората с увреждания е заложено в Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от България през 2012 г. и е предвидено в разпоредбите на Закона за хората с увреждания. Въпреки това, хората с различни увреждания се сблъскват с това предизвикателство при контактите си с обществените институции, при опитите за намиране на работа, при взаимодействие с учебни заведения.

Фондация „Синергиа“ е една от организациите, отговорни за разработването и наблюдение изпълнението на мярката „Предоставяне на достъп до информация за хора с увреждания“ от Националния план за действие по горецитираната инициатива.

Изпълнението на проекта стартира с изследване, по какъв начин и в какъв обхват към момента публичните и образователните институции, както и институциите, свързани с достъпа до пазара на труда, предоставят информация на незрящи хората. На базата на изводите от проучването, ще бъдат формулирани и предоставени препоръки към отговорните институции за (1) усъвършенстване на съществуващите мерки, (2) подобряване на средата, (3) въвеждане на нови мерки.

В рамките на проекта ще се проведат:

– Информационна кампания, включваща информационно събитие (уебинар) и тематични публикации;

– Тематичен семинар с участието на заинтересованите страни, за представяне и обсъждане на резултатите от проучването и направените препоръки.

Очакваните резултати са: дефинирани и обосновани препоръки за подобрено предоставяне на достъп до информация за незрящи хора.

Конкретните действия, произтичащи от препоръките ще бъдат включени в обхвата на изпълнението на мярката „Предоставяне на достъп до информация за хора с увреждания“.

Срокът за изпълнение е 13 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 59 980,61 лв., от които 50 983,52 лв. европейско финансиране и 8 997,09 лв. национално съфинансиране.