Spread the love

В Международния ден на белия бастун (15 октомври) от 13.00 ч. се проведе онлайн пресконференция, посветена на официалното откриване на информационно-медийния портал blinfo.

Събитието bе отворено за журналисти, организации на и за хора с увреждания, представители на институции, както и приятели и партньори на фондация „Синергиа”. 


BLINFO.bg 
е платформа, в която автори на съдържанието са млади хора със зрителни увреждания, ориентирани към журналистиката. Темите и проблемите ще са свързани основно с хората с нарушено зрение, както и с хората с увреждания като цяло. Фокусът ще бъде поставен върху актуални проблеми на общността и начините за тяхното решаване.

Основни теми на пресконференцията бяха:

  • Представяне на екипа на фондация „Синергиа” и на авторите на съдържание в сайта
  • Кратка презентация на идеята BLINFO и как тя се превръща в проект
  • Преглед на мисията на „Блинфо” и темите от жизнено важно значение, по които ще работи екипа на сайта
  • Процесът на създаване на съдържание и обратната връзка с аудиторията. Журналистика, ориентирана към решения
  • Техническа информация за достъпността на портала за незрящи и слабовиждащи
  • Перспективите за „Блинфо” – финансиране, сътрудничества с организации и институции, инициативи.

От 2015 г. фондация “„Синергиа” работи за подобряване благополучието на хората със зрителни увреждания в България. Екипът е съставен основно от незрящи, които с подкрепата на зрящи реализират успешни практики в сферата на социалното предприемачество – спортни благотворителни инициативи, разнообразни артистични събития, както и насърчаване на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.
Проектът цели да консолидира фрагментираната група на незрящите в България и да ги мотивира те да са хората, които да търсят решения на съществуващите проблеми.
„Този публикация е създаден с финансовата подкрепа на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Синергиа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.

Проектът “Да бъдем на една страница – гласът на незрящите” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани България
www.activecitizensfund.bg