Spread the love

На 9 април 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе откриваща онлайн пресконференция, на която са поканени журналисти, представители от организации на хора с увреждания, както и приятели и партньори на фондация Синергиа. Участниците ще имат възможността да се запознаят с целите и дейностите по проекта. Ще бъде очертан периода за тяхното изпълнение и стъпките, които ще бъдат предприети, за успешното стартиране на сайта. Целта на пресконференцията е да информира широката общественост, както и в частност незрящите и хората със зрителни увреждания в България за мисията и принципите, при изграждането на портала blinfo. По време на пресконференцията участниците ще повишат своята осведоменост за нуждите и проблемите на незрящите, както и ще бъдат запознати  с начина на работа на информационния портал. Проектът цели да консолидира фрагментираната група на незрящите в България, и да ги мотивира те да са хората, които да търсят решения на съществуващите проблеми.

Линк за присъединяване: https://zoom.us/j/6973089280

Очакваме ви!

За контакт:

Фондация Синергиа

Ралица Чалова, Анита Накова (незрящи)

http://synergia-foundation.org

ralitsa@synergia-fondation.org

Тел. 0895 425 340

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Синергиа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.