Spread the love

Синергиа произлиза от гръцката дума συνέργια, означаваща „работят заедно“. В бизнеса Синергиа означава, че работата в екип дава по-добър резултат, отколкото работата на всеки един от членовете на групата поотделно. Синергиа е взаимоотношение, при което полученият ефект е различен или по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Според Стивън Кови Синергиа е създаването на Трета възможност – да постъпим не по моя и не по твоя начин, а по трети начин, който е по-добър от онова, което всеки един от нас поотделно би предложил. Тя е резултатът от взаимното уважение – да разберем и дори тържествено да отбележим различието на другия човек при решаването на проблеми, при търсенето на възможности за решения. Синергийните екипи и семейства разчитат на силните черти на индивида и по този начин цялото става по-голямо от сумата на отделните части“.