Великобритания Във Великобритания живеят повече от 2 милиона души със зрителни увреждания, около 340 000 от които са регистрирани като незрящи или такива с различна степен на нарушение на зрението. Незрящите или хората с нарушено зрение във Великобритания са насочвани към специализирани клиники за хора с намалено зрение, които често са локализирани в рамките на […]

Read More →

На 20.07.2022 г. между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Фондация „Синергиа“ – Бенефициент, е подписан договор № 86/ 20.07.2022 г. за целево безвъзмездно финансиране. Проект ACF/ 936 на тема „БЛИНФО – глас, който се чува“ е одобрен за […]

Read More →

На 14.07.2022 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.025-0054-С01/14.07.2022 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление и Фондация Синергиа. Проектът „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от: публични, образователни и институции, свързани с пазара на […]

Read More →

В световен мащаб има много помощни средства за хората с увредено зрение, както и мобилни приложения, които улесняват тяхната работа, мобилност и проследяват здравословното им състояние. Въпреки това, едновременното използване на множество приложения и помощни средства за разпознаване и подпомагане на навигацията в заобикалящата среда е предизвикателство за незрящите. Главната цел на проект SoundVision е […]

Read More →

Globally, there are lot of aids for the visually impaired that assist them in everyday life, as well as mobile applications that facilitate their mobility, the accomplishment of labor related tasks as well as to track their health status and fitness. However, using multiple applications and aids simultaneously for recognizing and assisting navigation into surrounding […]

Read More →

Екипът на Фондация Синергиа проведе заключителна онлайн конференция по проекта „Да бъдем на една страница- гласът на незрящите“ на 31 януари 2022 от 13 часа. В срещата се включиха хора със зрителни увреждания, участници, партньори и приятели, журналисти и граждани. Беше направен обзор на проекта, представиха се постигнатите резултати и се обсъдиха посоките за бъдещо […]

Read More →