Spread the love

Настоящата анкета е свързана с изграждането на медиен портал blinfo.bg – проект на Фондация „Синергия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg.

Достъпът на хората с нарушено зрение до актуална информация е затруднен, поради недостъпността на повечето сайтове. Порталът blinfo.bg ще бъде онлайн медия, насочена към нуждите и потребностите на хората с нарушено зрение в България.

Съдържанието ще се подготвя от незрящи и с нарушено зрение, с журналистически опит, тъй като те най-точно могат да представят трудностите, пред които хората от целевата група се изправят. Сайтът ще съдържа информация, касаеща хората със зрителни увреждания и ще се фокусира върху наболелите въпроси и алтернативите за тяхното решаване.

Попълвайки настоящата анкета, ви предоставяме възможността да изразите своето мнение и то да бъде зачетено. Препоръките ви ще ни ориентират какви теми и рубрики са важни за вас. Вашите отговори ще ни помогнат да изградим интернет пространство, където всички ние да се чувстваме свободни да споделяме и да комуникираме помежду си. Моля, оставете Вашия имейл адрес, в случай че искате да получите съобщение, когато порталът е активен.

Линкът към онлайн анкетата е:
https://forms.gle/i9ofryqacTHBY6kd6

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Синергиа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.