Spread the love

Проектът “Да бъдем на една страница – гласът на незрящите” получи финансиране от Фонд Активни Граждани по схемата за финансиране на малки инициативи и тематични приоритети 3, 4 и 6, администрирани от Фондация “Работилница за граждански инициативи”.

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради недостъпност на новинарските сайтове и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини. Концепцията на проекта е изграждане на информационно-медиен портал BLINFO, където е събрана информация, касаеща незрящите, както и тяхната „гледна точка“.

Съдържанието ще се подготвя от незрящи, защото те най-добре могат да определят нуждите на аудиторията. Новините и статиите ще бъдат поднесени по подходящ и разбираем начин. Фокус ще бъде поставен и върху проблемите и последиците, породени от COVID-19, като бъдат засегнати и алтернативите за справяне.

Незрящите живеят затворено и изолирано, като в средата съществуват доста стереотипи и неразбиране по наболели въпроси. Проблемът изключително много се открои по време на пандемията, свързана с COVID-19. Друг реален проблем е консолидирането на общността. Тази специфична група е силно фрагментирана, като много често поради зрителния дефицит, изпитват ежедневно много по-голяма доза несигурност. С един такъв проект ще търсим консолидация и ще се опитваме информационно “незрящите” да са на една страница с цялото общество. Искаме да овластим
незрящите, самите те да бъдат насърчени да комуникират. Всеки да има пространство, където да е предразположен да споделя. Основната цел на проекта е насърчаване не само на информираността, но и хората да споделят повече и заедно да търсят решения.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.