Spread the love

На 27.01.2021 г. между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Фондация „Синергиа“ – Бенефициент, е подписан договор № 56/ 27.01.2021 г. за целево безвъзмездно финансиране.

Проект ACF/ 587 на тема „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ е одобрен за изпълнение в рамките на Схема за финансиране на малки инициативи, Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи.

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради недостъпност на новинарските сайтове и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини. Концепцията на проекта е изграждане на информационно-медиен портал BLINFO, където е събрана информация, касаеща незрящите, както и тяхната „гледна точка“. Съдържанието ще се подготвя от незрящи, защото те най-добре могат да определят нуждите на аудиторията. Новините и статиите ще бъдат поднесени по подходящ и разбираем начин. Фокус ще бъде поставен и върху проблемите и последиците, породени от COVID-19. Преди да бъде изграден порталът, ще се проведе анкета за проучване на нагласите на незрящите хора за определяне на съдържание на Интернет-портала –  BLINFO. След изграждането на портала – BLINFO и успешното му тестване, ще стартира и информационно – медийната му дейност чрез назначения и обучен екип от незрящи.

Срокът за изпълнение на проекта  е 12 месеца. Фондация „Синергиа“ ще използва всички свои ресурси за ефективното изпълнение на проекта, което стартира от 01.02.2021 г. и трябва да завърши не по-късно от 31.01.2022 г.

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ е одобрен за финансиране от Оператора на Фонд Активни граждани България с размер на безвъзмездната финансова помощ до 7 786,80 евро.

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Синергиа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“