Spread the love

Международният ден на хората с увреждания е обявен през 1992 г. от Организацията на обединените нации и ежегодно се отбелязва на 3-ти декември по целия свят. Темата на този ден е “Правата на хората с
увреждания, осигуряване на социално включване, приобщаване и равенство”. По този начин фокуса се поставя върху даването на възможности и права на хората с увреждания за приобщаващо, справедливо
и устойчиво развитие, което от своя страна е предвидено в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Програмата на глобалните Цели на ООН за 2030 г., обещава “никой да не бъде забравен”. Това е един доста амбициозен план за действие на международната общност за по-хармоничен и проспериращ свят, в който достойнството на отделния човек и равенството между всички се прилагат като основен принцип, в трите стълба на работата на ООН: развитие, права на човека и мир и сигурност.

В този смисъл от решаващо значение е да се гарантира пълно и равно участие на хората с увреждания във
всички обществени сфери и да се създадат условия, даващи им повече правомощия. В дневния ред на програмата за устойчиво развитие на ООН се отдава голямо значение на целите и въпросите, свързани с урбанизацията на градовете, особено в Цел 11: на градовете във включващи, безопасни удобни за живеене
и лесни за приспособяване на хората с увреждания.

Като общи проблеми пред градовете се открояват задръстванията, липсата на средства за предоставяне на основни услуги, недостигът на жилища и недостъпната инфраструктура. Основната подцел в тази област е до 2030 г. да се въведат улеснени процедури за всички, имащи нужда да получат жилище, както и достъп до основни комунални услуги.

Втората основна подцел е да се осигури достъп до устойчиви транспортни системи за всички, като
се подобри пътната безопасност, основно чрез разширяване на обществения транспорт. Това може да се случи, като се обърне специално внимание на нуждите на лицата от уязвимите групи – жени, деца,
възрастни и хора с увреждания.

Няма как всичко това да се осъществи без устойчиво градско развитие. Конференцията на ООН за жилищното строителство и устойчивото градско развитие (Habitat III), проведена в Кито, Еквадор през 2016
г., призна важността на възприемането на подхода “интелигентен град”, който използва възможностите от цифровизацията, чистата енергия и технологиите. По този начин се дава възможност на жителите да направят по-екологосъобразен избор и да стимулират устойчивия икономически растеж. Така градовете могат да подобрят предлаганите от тях услуги.

Тази година генералният секретар на Организацията на обединените нации започна изготвянето на първия водещ доклад на ООН за хората с увреждания, както и включването на решенията, предложени по
наболелите въпроси.

Докладът поставя основите на темата за уврежданията, която от своя страна е свързана с вземане на решения, прилагане, мониторинг и оценка на приобщаващо, достъпно и устойчиво глобално развитие. Този доклад ще бъде част от отбелязването на международния ден на хората с увреждания.

По време на честване на този ден в седалището на ООН ще се съберат държавите-членки, органите на ООН, създателите на национални и местни политики, организациите на гражданското общество, академичните институти и организациите на хората с увреждания. Ще се предложат за обсъждане въпросите и проблемите описани в отделните му точки.

Източник: UN.org

В България Фондация Синергиа ще отбележи Международния ден на хората с увреждания със сбециално събитие, за което можете да научите повече ТУК